Charles Alphonse Du Fresnoy

Also known asCharles Alphonse Dufresnoy, A. du Fresnoy , Charles Alphonse
NationalityFrench
SkillsPainter
Born1611 (Paris, France)
Died1665

Paintings of Charles Alphonse Du Fresnoy